Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://shop.apollo-obr.cz .Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího
(podnikatele) a kupujícího (zákazník - spotřebitel). Provozovatelem internetového obchodu je Apollo - Jiří Obr, nám. Tyrše a Fügnera 2, Mohelnice 789 85 IČ:44771398 DIČ:CZ7401045553
Tel.: 777160577
e-mail: administrator@apollo-obr.cz

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem č.89/2012 
Sb., v aktuálním znění a zákonem O ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) v aktuálním znění.

Vymezení pojmů

Spotřebitel (Kupující)
je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Podnikatel (Prodávající)
je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky dle Občanského zákoníku č.89/2012 Sb., v pozdějším znění, účinném od 1.1.2014.

Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím.

Technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy
Upozorňujeme, že nabídka zboží v rámci tohoto internetového obchodu je prezentací nabízeného zboží, tato nabídka není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Za návrh na uzavření kupní smlouvyse považuje až řádně vyplněná objednávka Kupujícího, a to pouze na zboží, u něhož je poznámka Skladem.Po řádném vyplnění a odeslání objednávky obdrží Kupující automatické potvrzení o doručení objednávky. Upozorňujeme, že toto potvrzení je pouze potvrzení o přijetí objednávky a že se nepovažuje za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy, tudíž v tuto chvíli Kupní smlouva ještě není uzavřena! Následně Prodávající zašle Kupujícímu email o potvrzení o přijetí jeho návrhu na uzavření kupní smlouvy společně s Obchodními podmínkami, což se dohromady považuje za vyhotovení Kupní smlouvy v elektronické formě. Od této chvíle se považuje Kupní smlouva za uzavřenou.

Odesláním objednávky a následným uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy dle Občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení, adresa) Kupujícího jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od Kupujícího jsou využívány výhradně pro interní potřeby Prodávajícího za účelem úspěšného splnění smlouvy a nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou dopravce za účelem bezproblémového doručení zboží. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující odesláním objednávky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího. Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím elektronicky archivována za účelem jejího úspěšného splnění a je přístupná pouze Prodávajícímu, nikoliv třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy se tyto Obchodní podmínky Prodávajícího stávají pro Kupujícího závaznými.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu 
telekomunikačních služeb, které objednatel používá. Náklady na dodání objednaného zboží sděluje Prodávající Kupujícímu ještě před zasláním objednávky Kupujícím a samotným uzavřením Kupní smlouvy. Náklady na dodání objednaného zboží se liší dle způsoby dopravy zvolené Kupujícím v procesu objednávání zboží.

Dodání zboží:

Objednané zboží doručujeme dle velikosti a smluvní přepravní službou Toptrans EU,a.s.
Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností Prodávajícího jsou realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do      1 pracovního dne, max. 2-3 pracovních dnů, pokud je zboží skladem.Pouze ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. (inventura a pod.)Doba dodání zboží, které není skladem je závislá individuálně od každého modelu. Obvykle však do 7 prac. dnů. Doporučujeme informovat se písemně mailem, nebo telefonicky. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky Kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje Prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list je-li vyžadován výrobcem. Převzetím zboží od přepravní služby přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravní služby, si pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je, byť i jen minimálně, poškozen, je Kupující povinen tuto informaci uvést do předávacího protokolu přepravní služby. Pokud takto neučiní, Kupující bere na vědomí, že na pozdější reklamace tohoto typu nemusí být brán zřetel.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.

Způsoby dodání:

1) Zásilkovou službou
Náklady na přepravu, jež hradí Kupující, jsou oznámeny Kupujícímu v procesu objednávání zboží před samotným odesláním objednávky a jsou závislé na způsobu dodání zboží, jeho hmotnosti a druhu.
2) osobní odběr na prodejně
Náklady, jež hradí Kupující při osobním odběru na prodejně (tzv. manipulační poplatek) jsou Kupujícímu oznámeny v průběhu objednávání zboží před samotným odesláním objednávky.


Platební podmínky:

Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky v případě, že u objednaného zboží je informace, že je zboží skladem. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, Prodávající Kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je Prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud Kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně Kupujícímu potvrzována a Kupující je informován o aktuální ceně zboží.

Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH a příspěvků na likvidaci historického elektroodpadu.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.
Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vymezeny. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob.

Pokud Prodávající Kupujícímu nesdělil údaje o dalších daních a poplatcích, které Kupující ponese podle §1811 odst. 2 písm. c) nebo o nákladech podle §1811 odst. 2 písm. e) nebo podle § 1820 odst. 1 písm. g), není Kupující povinen tyto daně, poplatky nebo náklady Prodávajícímu hradit.

Způsoby plateb:
·platba v hotovosti - při převzetí zboží na prodejně
·platba na dobírku - při zasílání zásilkovou službou Toptrans Eu,a.s.
·platba převodem - Zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky platbou na náš účet u České spořitelny nebo Komerční banky. Po obdržení objednávky Vám emailem zašleme podklady pro provedení platby (číslo účtu, částku a variabilní symbol). Zboží Vám bude odesláno po připsání platby na náš účet.
·Nákup na splátky - Home Credit - více informací o splátkách na www.homecredit.cz/vop/ru.

Nepřevezme-li Kupující již odeslané zboží, na něhož uzavřel s Prodávajícím Kupní smlouvu, postupuje se jako u odstoupení Kupujícího od smlouvy dle článku níže.

Storno objednávky ze strany Kupujícího – Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před odesláním zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Kupující má povinnost se informovat na infolince 777 160 577 nebo 583 430 584 či mailem administrator@apollo-obr.cz zda a kdy bude zboží odesláno.

 Právo odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího, který je spotřebitelem - v souladu s § 1829 Občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží, a to bez udání důvodů. S právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih Kupujícího, při dodržení podmínek níže uvedených, jež jsou v souladu s Občanským zákoníkem. Odstoupení od smlouvy dle tohoto článku není shodné s reklamací zboží a tudíž není reklamačním procesem. V případě, že Prodávající nepředal Kupujícímu informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení §1820 odst. 1 písm. f) Občanského zákoníku, Kupující má právo od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne, kdy měl právo odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku. Jestliže však byl Kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy Kupující tuto informaci obdržel.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Zároveň Vás upozorňujeme, že Kupující v případě odstoupení od smlouvy má povinnost nést náklady na vrácení zboží, a to dle §1820 odst.1,písm. g) a §1831 odst.2 Občanského zákoníku (např. poštovné, přepravní služba, náklady spojené s vrácením peněžní částky za zboží formou poštovní poukázky apod.).

· Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí Kupující odeslat Prodávajícímu projev vůle o odstoupení od smlouvy. Odešlete dopis, ideálně email na zákaznické centrum administrator@apollo-obr.cz textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet (uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis. Odešlete prosím mailem na administrator@apollo-obr.cz a následně přibalte papírovou verzi ke zboží.
·nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy doručte zboží zpět na adresu Apollo - Jiří Obr, nám. Tyrše a Fügnera 2, Mohelnice 789 85
.O způsobu doručování zboží zpět se prosím poraďte s námi jako Prodávajícím. Doporučíme Vám nejlevnější možný způsob doručení.
Prodávající uhradí Kupujícímu náklady spojené s vrácením zboží, pouze pokud neupozornil Kupujícího na povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením §1820 odst. 1 písm. g) Občanského zákoníku.
·Zboží, ohledně kterého odstupujete od Kupní smlouvy a které budete odesílat zpět na naši adresu, odešlete zpět v původním neporušeném obalu, dále zboží nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a pokud možno s dokladem o koupi (popř.kopií). Nedoporučujeme posílat zboží na dobírku a doporučujeme Vám zboží pojistit.
· Peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání zboží, které Prodávající přijal, Vám budou vráceny převodem na Váš účet nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než po fyzickém obdržení zboží nebo pokud Kupující prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Prodávající má právo pouze na náhradu nákladů stanovených Občanským zákoníkem.
· Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno – tedy došlo k bezdůvodnému obohacení, případně byla způsobena škoda), je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.
Upozorňujeme, že dle § 1837 Občanského zákoníku, nemůže Kupující mimo jiné odstoupit od smluv o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, dále o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
Dodal-li Prodávající Kupujícímu něco bez objednávky a ujal-li se Kupující držby, hledí se na Kupujícího jako na poctivého držitele. Kupující tedy nemusí na své náklady Prodávajícímu nic vracet, ani ho o tom vyrozumět.

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího - Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně zčásti jestliže zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termín.

Záruční podmínky, uplatnění práva z vad zboží, reklamace
Délka záruční doby se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. Není-li uvedeno jinak, je záruční doba pro Kupujícího 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v §2095 a 2096 Občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, i když se projeví až později, nebo později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
Kupující zboží dle možnosti prohlédne při dodání zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na opravu zboží nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

  1.  Na opravu zboží
  2.  Na dodání nového zboží
  3.  Na přiměřenou slevu z kupní ceny
  4.  Odstoupit od smlouvy

 

Ohledně reklamace nás prosím nejdřív kontaktujte emailem či telefonicky. Reklamace lze uplatnit po celou záruční dobu přímo na adrese Prodávajícího. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravdu zboží, které se ukáže jako neopravitelné. V tomto případě může Kupující žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od kupní smlouvy.
Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je 30 dní ode dne uplatnění reklamace.
Neopraví-li Prodávající zboží včas nebo jej opravit odmítne, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
Kupující má povinnost vadu zboží oznámit ihned po jejím zjištění. Neoznámil-li Kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
V případě oprávněné reklamace (tedy reklamace vady, jež je způsobena porušením povinností Prodávajícího) má Kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné, poštovné apod.). Upozorňujeme, že se jedná o náhradu pouze nutných nákladů. Např. pokud je možné zaslat zboží poštou, popřípadě dopravit se do místa reklamace hromadou dopravu, nepovažuje se použití osobního automobilu či obdobného prostředku za nutně vynaložené náklady!
Konkrétní postup při uplatnění reklamace: V případě reklamace nás prosím kontaktujte na e-mailu administrator@apollo-obr.cz nebo na telefonním čísle 583 430 584 nebo 777 160 577

Ostatní ustanovení
V případě, že má Kupující jakoukoliv stížnost na jednání či jinou aktivitu Prodávajícího, má Kupující právo kontaktovat s touto stížností přímo Prodávajícího, a to odesláním e-mailu na adresu apollo-obr@seznam.cz. Informace v popisu zboží, jako např. váha, rozměry zboží, kapacita, výkon a ostatní údaje jsou nezávaznými údaji a mohou se od skutečnosti lišit, pokud nejsou v Kupní smlouvě stanoveny jako závazné.

Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.apollo-vip.cz .Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (podnikatele) a kupujícího (zákazník - spotřebitel).Provozovatelem internetového obchodu je Apollo - Jiří Obr, nám. Tyrše a Fügnera 2, Mohelnice 789 85
. Adresa pro doručování elektronické pošty:administrator@apollo-obr.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb., v aktuálním znění a zákonem O ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) v 
aktuálním znění.

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).